از ابتدای سال 1397 تاکنون 31 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه به رتبه های استادیاری، دانشیاری واستادی ارتقاء مرتبه یافته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر 22 نفر از همکاران با مرتبه "استادی" در جمع اعضاء هیات علمی دانشگاه حضور دارند که این موضوع یکی از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان محسوب می شود.

1398/04/26 - 22966


ارتقاء علمی 31 نفر از اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

     از ابتدای سال 1397 تاکنون  31 نفر از اعضاء هیات علمی دانشگاه به رتبه های استادیاری، دانشیاری واستادی ارتقاء مرتبه  یافته اند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اعلام این مطلب گفت: در حال حاضر 22 نفر از همکاران با مرتبه "استادی" در جمع اعضاء هیات علمی دانشگاه حضور دارند که این موضوع یکی از افتخارات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان محسوب می شود.

دکتر سید محمد هاشمی شهری با اشاره به قابلیت های موجود در بدنه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفت: توزیع مرتبه های علمی اعضاء محترم هیئت علمی در 3 رده استادی، دانشیاری و استادیاری نشان دهنده توانمندی ها و قابلیت های آموزشی و تحقیقاتی دانشگاه می باشد و به طور غیر مستقیم بر کیفیّت و کمّیت ارائه خدمات بهداشت و درمان به مردم نیز تاثیر دارد.

وی با تقدیر از برنامه ریزی مدوّن و تلاش های مستمر دبیر، اعضاء هیات ممیزه و کارشناس این هیئت گفت: خوشبختانه با فعالیت هدفمند و همکاری نزدیک واحدهای مرتبط با ارتقاء اعضاء هیات علمی از سطح دانشکده ها تا حوزه معاونت آموزشی و کمیسیون های تخصصی، روند بررسی پرونده ها و برگزاری جلسات هیات ممیزه تسریع شده است و در حال حاضر پرونده ای از متقاضیان ارتقاء در دست بررسی قرار ندارد.


دکتر محمد هاشمی، استاد تمام و عضو هیات علمی گروه بیوشیمی که مسئولیت دبیری هیات ممیزه دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را بر عهده دارند نیز در این خصوص گفت: دربیست ویکمین جلسه هیات ممیزه دانشگاه که در تاریخ 22/4/1398 برگزار شد پرونده های  علمی و مستندات ارتقاء 7 نفراز همکاران استادیار  و دانشیار   و4 نفر از همکاران مربی بررسی شد و با ارتقاء رتبه علمی این عزیزان موافقت بعمل آمد. وی افزود: خوشبختانه هیچگونه تنگ نظری و ایجاد محدودیت های غیر ضروری و خارج از ضوابط قانونی  برای ارتقاء همکاران هیات علمی وجود ندارد و  شرایط مناسبی برای بررسی پرونده همکاران فراهم می باشد.


خانم فرحنازمیر، کارشناس هیات ممیزه دانشگاه نیز در این خصوص گفت: در سال 1397 پس از بررسی های کارشناسی ، پرونده های علمی ارائه شده درکمیسیون های تخصصی هیات ممیزه علوم پایه وبالینی   مطرح وبررسی گردید و2 نفر از همکاران عضو هیات علمی به رتبه استادی، 10 نفر به رتبه دانشیاری و 8 نفر به رتبه استادیای ارتقاء پیدا کرده اند. وی افزود: در سال 1398 تاکنون  تعداد 7 کمیسیون تخصصی هیات ممیزه شامل 2 کمیسیون پزشکی بالینی و5 کمیسیون علوم پایه پزشکی تشکیل شده  و نتایج  جهت رای گیری و تایید نهایی به هیات ممیزه دانشگاه ارجاع گردیده است.  وی افزود: در جلسه  اخیر هیات ممیزه دانشگاه تعداد 3 نفر از همکاران به مرتبه استادی، 4 نفر به نرتبه دانشیاری و 4 نفر به مرتبه استادیاری ارتقاء یافته اند.

روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان